ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

SMSS : School Management Support System.

สพป.เพชรบุรี เขต 2
รหัสโรงเรียน (Smis) โรงเรียน อำเภอ SMSS Link SMSS Link Admin
76020001 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020002 โรงเรียนบ้านหุบกะพง ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020003 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020004 โรงเรียนชาวไร่ ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020005 โรงเรียนบ้านร่องระกำ ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020006 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020007 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020008 โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020009 โรงเรียนบ้านดอน ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020010 โรงเรียนบ้านเนินทราย ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020011 โรงเรียนบ้านบางเกตุ ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020012 โรงเรียนบ้านบางเก่า ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020013 โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020014 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020015 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020016 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020017 โรงเรียนบ้านรางจิก ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020018 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020019 โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020020 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020021 โรงเรียนบ้านอ่างหิน ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020022 โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020023 โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020024 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020025 โรงเรียนบ้านพุหวาย ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020026 โรงเรียนบ้านหนองขาม ชะอำ เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020027 โรงเรียนบ้านท่ามะริด ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020028 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020030 โรงเรียนบ้านโพรงเข้ ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020031 โรงเรียนบ้านยางชุม ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020032 โรงเรียนบ้านสารเห็ด ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020033 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020034 โรงเรียนบ้านเขากระปุก ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020035 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020036 โรงเรียนหนองคอไก่ ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020037 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020038 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020039 โรงเรียนบ้านหนองโรง ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020040 โรงเรียนบ้านสระพระ ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020041 โรงเรียนบ้านหนองขานาง ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020042 โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020043 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020044 โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020045 โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020046 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020047 โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020048 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020049 โรงเรียนบ้านหนองเตียน ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020050 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020051 โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020052 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020053 โรงเรียนบ้านหนองแขม ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020054 โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020055 โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020057 โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020058 โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020060 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020061 โรงเรียนวัดท่าเหว ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020062 โรงเรียนบ้านในดง ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020063 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020065 โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020066 โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020067 โรงเรียนบ้านท่าโล้ ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020068 โรงเรียนวัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020069 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020070 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020071 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020072 โรงเรียนบ้านหันตะเภา ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020073 โรงเรียนวัดหนองบัว ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020074 โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) ท่ายาง เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020075 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020076 โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020078 โรงเรียนวัดม่วงงาม บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020079 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020080 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020081 โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020083 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020084 โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020085 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020087 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020088 โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020089 โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020090 โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020091 โรงเรียนบ้านแหลมทอง บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020092 โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020093 โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020094 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020095 โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020097 โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020098 โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020100 โรงเรียนวัดหว้า บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020101 โรงเรียนวัดช่อม่วง บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020102 โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020103 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020104 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020105 โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020106 โรงเรียนบ้านพุตุม บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020107 โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020108 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020109 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020110 โรงเรียนบ้านวังนางนวล แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020111 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020112 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020113 โรงเรียนบ้านต้นเกด แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020114 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020115 โรงเรียนบ้านพุเข็ม แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020116 โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020117 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020118 โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020119 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020120 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020121 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020123 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020124 โรงเรียนบ้านหนองสะแก แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020125 โรงเรียนบ้านซ่อง แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020126 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020128 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020129 โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020130 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020131 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020132 โรงเรียนบ้านด่านโง แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020133 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน
76020134 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ แก่งกระจาน เข้าใช้งาน เข้าใช้งาน